Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
fxpro
NhatTruyen Online
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 101
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 102
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 103
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 104
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 105
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 106
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 107
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 108
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 109
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 110
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 111
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 112
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 113
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 114
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 115
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 116
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 117
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 118
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 119
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 120
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 121
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 122
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 123
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 124
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 125
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 126
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 127
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 128
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 129
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 130
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 131
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 132
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 133
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 134
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 135
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 136
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 137
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 138
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 139
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 140
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 141
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 142
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 143
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 144
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 145
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 1 - Trang 146
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hoa Dục Thiên
Hoa Dục Thiên Cấp 4
Phần 1 2 bộ này là bộ kẻ phá hoại j đó phải ko
Kẻ Huỷ diệt
Kẻ Huỷ diệt Cấp 5
Độc phần 3 chap đầu còn tưởng phải độc lại phần 1 chap đầu :))emo
Tô Sư Phụ
Tô Sư Phụ Cấp 4
A DI ĐÀ PHẬT
Họ Tên
Họ Tên Cấp 4
Vl art ao trình phần 1 phần 2 luôn
nguyen duy anh
nguyen duy anh Cấp 4
Họ TênĐộ chi tiết với art thua xa mà kêu out trình hơn đc cái có màu thoi chứ
The Eternity Emperor
The Eternity Emperor Cấp 4
Họ TênAo trình phần 2 thôi. Phần 1 đẹp hơn nhiều nha cu
Zero
Zero Cấp 4
Họ TênXin phần 1_2
Họ Tên
Họ Tên Cấp 4
The Eternity Emperorok nhé bướm
Béo tu tiên
Béo tu tiên Cấp 5
emo
Có thể cho main đô lên 1 chút k ss3 r mà còn bần thế
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
Béo tu tiên trừ khi luyện ngoại công ko thì nó chả cần cơ bắp 6 múi làm gì. đám này so nhau là khí thằng nào nhiều và mạnh hơn cùng với cách dùng khí

chỉ có bọn luyện ngoại công mới cần cơ bắp thôi
Tt Tick
Tt Tick Cấp 4
khúc con rồng đỉnh đấy
t
t Cấp 4
nghe này anh bạn trẻ :chết không giải quyết được cái gì đâu thay vì chết 1 cách lãng xẹt thì cố mà sống rồi biến cuộc sống của tk làm mình đau khổ trở thành địa ngục , còn nếu cảm thấy mình vô dụng không thể nào làm như vậy được thì giết quách tk đó đi rồi chết cũng được :)))
Minh Duy
Minh Duy Cấp 4
đừng đổi main nha đổi main thì vứt bỏ truyện này thoii
Hoang_ Thiên_Đế
Hoang_ Thiên_Đế Cấp 3
...emo
Mệt vl
Mệt vl Cấp 5
Vãi ò phần này có 2 main à
Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu Cấp 4
Sao na9 của bộ này giống của bộ hứa lan thế
Cùng tác giả à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh Cấp 4
Nguyễn HậuNhìn i hệt thật
Zero
Zero Cấp 4
Nguyễn HậuTôi thấy cũng giống y hệt, chắc đổi studio vẽ, mà bọn này còn kh đổi mặt với kiểu tóc luôn
Minh
Minh Cấp 4
emo
Lee Eun Tae
Lee Eun Tae Cấp 4
Đây chính là truyện mà khi xưa còn đi học bị bắt nạt, t hay tưởng tượng ra mình cũng quýnh đấm kiểu cái bang võ lâm vầy
Hu At
Hu At Cấp 4
Lee Eun TaeViệt Nam mà có bắt nạt thì t đã thành trùm trường lâu r :))
Lee Eun Tae
Lee Eun Tae Cấp 4
Hu AtSao ko mậy, bắt nạt xuất hiện ở tụi thcs dưới lớp 9 nhiều lắm
Hu At
Hu At Cấp 4
Lee Eun TaeThế sao ko mách gv
Lee Eun Tae
Lee Eun Tae Cấp 4
Hu AtVailon, mấy thấy trong truyện này nó ví dụ mách giáo viên rồi về sau có được sống yên ổn không, này là nó bắt nạt một bầy luôn thì m chã yên được bao lâu, hồi đó t học lớp 9, có thằng kia bị bắt nạt y vậy rồi nên t hiểu
Hu At
Hu At Cấp 4
Lee Eun TaeĐấy là luật pháp bên HQ nó coi nhẹ tội lỗi của thanh thiếu niên nên cùng lắm bên đấy đi trại giáo dưỡng rồi về,còn bên vn thì t cũng chưa biết phạt ntn nhưng nếu đứa bị bắt nạt mà mách người thân hoặc gv thì bọn bắt nạt kia xác định 1 là lên phường,2 là bị gọi ra đánh hội đồng đến nỗi bị tàn phế,thế mới nói vn toàn đứa máu chiến kể cả đối tượng bị bắt nạt
Lee Eun Tae
Lee Eun Tae Cấp 4
Hu AtCái này thì là nếu nạn nhân có thế lực chứ, nạn nhân yếu thế thì bị bắt nạt dài dài, cũng y như truyện này này hồi đó cũng lên gặp giáo viên xong rồi giáo viên kiểu nói nói rồi kiểu bắt tay giảng hoà vv,... Xong về lớp bị bắt nạt tiếp, à mà nói chung là phải mạnh mẽ cứng rắn thì mới thắng được.
Hu At
Hu At Cấp 4
Lee Eun TaeThế thì chịu th,vì mấy thằng bị bắt nạt ở HQ đa số đều nghèo mà
Chau Hai
Chau Hai Cấp 4
Hu AtCòn bên vn nghèo đi bắt nạt giàu emo
Hjm sama
Hjm sama Cấp 3
Main sang phần này chất vcl thế 🤣
Nettruyen Fake
Nettruyen Fake Cấp 4
oh shit.... giờ tới tương lai à emo chắc hóng đoạn main đập chết ông thầy thôi ko hiểu sao ông thầy muốn giúp main trưởng thành nhưng tôi lại ghét nhỉ